ගහට කර දුක් පහරා

ඇස් ඉස් මස් ලේ උගුල්ලා

තොපි කල පාප උදෙසා

ගෙඩිබැට පොවමි පෙරලාඅරිටු මුසාබස් බනවා

හිතතුල විපරිත කවා

පරහන දී අකුසු ඔසවා

දමමී තුතූකොට ඉරවාතොපි පාපී ග්රී වයෙන් කඳ වෙන්කොට

පරහන කවා තොපි මරණයේ හොබකොට

රීරි මස කිළිටි ළය කුහරයෙන් චුත කොට

රුදිරය වෑහෙන්නට අදියටි ගසාMine hands shalt punish thee for thy sins through the plucking of your eyes, head, flesh and blood. Physical pains shall be altar on which thy sins are cleansed.Thy sickening body shalt be torn apart to atone for the untruths thou hast spoken with the sole aim of bringing about confusion within the psyche of thy victims.Thy sinning head shall be severed from thy neck, thy whole countenance will be plunged in to the pure pain of death, thy treacherous heart shalt no longer reside within its cavity, thy blood shall flow freely as thou pay the ultimate price for thy sins!